Таван Толгой ХНҮ 2017

share tweet

Таван толгойн Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний тайлан боловсруулах ажлын  хүрээнд  2017 онд зохион байгуулсан олон нийтийн хэлэлцүүлгийн материалуудтай доорх хүснэгтээс танилцана уу. 

Таван толгойн Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний тайлан 
Хэлэлцүүлгийн тайлан Хэлэлцүүлгийн матриц