Таван толгойн нүүрсний уурхайн бүс нутгийн Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний ажлын тайлангууд

share tweet

Энэхүү хуудаснаас Таван толгойн нүүрсний уурхайн бүс нутгийн Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний хүрээнд боловсруулсан тайлангуудтай танилцана уу.  

Таван толгойн нүүрсний уурхайн бүсийн Хуримтлагдах Нөлөөллийн Үнэлгээний тайланг одоогоор боловсруулж байгаа бөгөөд энэхүү тайланг эцэслэсний дараа олон нийтэд нээлттэй болгохыг анхаарна уу.   

Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний ажлын даалгавар