Орхон Говь төсөл - Зарлагдсан хэлэлцүүлэг

share tweet

“Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төслийн Бүс нутгийн байгаль орчны үнэлгээ болон Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний ажлын даалгаврын төслийн 2017 оны 06  сарын 28-аас  2017 оны 07  сарын 03-ны өдрүүдэд төсөл хэрэгжих талбайд хамаарах бүс нутагт зохион  байгуулах олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлэг”-ийн материалуудыг доорх хүснэгтээс татаж авна уу. Хэлэлцүүлгийн ХӨТӨЛБӨРТЭЙ танилцана уу. Хэлэлцүүлгийн Урилга&Хөтөлбөр2017.06.13.pdf

Хэлэлцүүлгийн ерөнхий материалууд Хэлэлцүүлгийн гол  материалууд
Хэлэлцүүлгийн бусад материалууд 
1.Хэлэлцүүлгийн эмхэтгэл.pdf
5. Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төслийн БНБОҮ болон БОННҮ-ний ажлын даалгаврын төсөл.pdf
 10Олон улсын байгаль орчны зөвлөхийн ажлын даалгавар.pdf
2. Олон нийтийн хэлэлцүүлэг болон Мэдээллийн ил тод байдлын удирдамж.pdf
6. Төсөл хэрэгжүүлэх хувиарь ( удахгүй байршуулна)11. Олон улсын нийгмийн зөвлөхийн ажлын даалгавар.pdf
3. Түгээмэл асуултууд.docx
7. Орхон төсөл _ Техникийн хураангуй.pdf
12. Олон улсын боомт болон усны барилга байгууламжийн зөвлөхийн ажлын даалгавар.pdf
4. Өргөдөл гомдлыг барагдуулах үйлчилгээний журам.pdf
8. Орхон төсөл _ Техникийн бус хураангуй 1.jpg

Орхон_ Техникийн хураангуй 2.jpg
13. Илтгэл 1 УУДБХОДТ-ийн танилцуулга.pdf

9.Илтгэл 3 Орхон төсөл_ БОННҮ_ АД төсөл.pdf
14. Илтгэл 4 Төслийн талуудын оролцоо.pdf