Орхон Говь төсөл - Зарлагдсан хэлэлцүүлэг

share tweet

“Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл болон Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий усхуримтлуулах сан байгуулах төслийн Бүс Нутгийн Байгалт орчны үнэлгээ болонБайгаль Орчин, Нийгмийн Нөлөөллийн Үнэлгээний ажлын даалгаврын төслийн олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлэг”-ийн материалуудыг доорх хүснэгтээс татаж авна уу. Хэлэлцүүлэгийн ХӨТӨЛБӨРТЭЙ танилцана уу. 

Иркутск _ Хэлэлцүүлэг_ Урилга_ Хөтөлбөр_2017.04.15.pdf

Шүрэн төсөл _ БОННҮ_ ажлын даалгаврын төсөл.pdf
Орхон төсөл _ БОННҮ _ ажлын даалгаврын төсөл.pdf
Өргөдөл гомдлыг барагдуулах үйлчилгээний журам.pdf
Түгээмэл асуултууд.docx
Олон нийтийн хэлэлцүүлэг болон Мэдээллийн ил тод байдлын удирдамж.pdf
Шүрэн төсөл _ Tехникийн хураангуй _.pdf
Шүрэн төсөл _ Tехникийн бус хураангуй _.pdf
Орхон төсөл _ Техникийн хураангуй.pdf
Орхон төсөл _ Техникийн бус хураангуй _.pdf