Орхон Говь төсөл- тайлангууд

share tweet

Энэхүү хуудаснаас Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төслийн хүрээнд хийгдсэн судалгааны ажлын тайлангуудтай танилцана уу. 

БНБОҮ болон БОННҮ-ний  ажлын даалгаврын төсөл.pdf
Техник эдийн засгийн үндэслэлийн ажлын даалгаврын төсөл
Урьдчилсан Техник эдийн засгийн үндэслэл