Нүүрснээс БХ гаргаж авах төсөл 2018

share tweet

Нүүрснээс байгалийн хий гаргаж авах төслийн хүрээнд 2018 онд зохион байгуулсан олон нийтийн хэлэлцүүлгийн материалуудтай доорх хүснэгтээс  танилцана уу. 

Сайжруулсан төслийн Байгаль орчин нийгмийн нөлөөллийг үнэлгээний тайлангийн төсөл 
Хэлэлцүүлгийн тайлан  Хариултын  матриц 
Хэлэлцүүлэг зохион байгуулсны дараа байршуулна. Хэлэлцүүлэг зохион байгуулсны дараа байршуулна.
Хэлэлцүүлэг зохион байгуулсны дараа байршуулна.