Байгалийн хий гаргаж авах төсөл 2015

share tweet

Энэхүү хуудаснаас Нүүрснээс байгалийн хий гаргаж авах үйлдвэр барих төслийн хүрээнд 2015 онд зохион байгуулагдсан олон нийтийн хэлэлцүүлгийн материалуудтай танилцана уу. 

Бүс нутгийн байгаль орчин болон Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний ажлын даалгавар
БагануурГовь-сүмбэр_Хэлэлцүүлгийн тайлан_ 2015.06.29-07-02-1.pdf
БагануурГовь-Сүмбэр_ ХариултынМатриц_ 2015.06.17.29-07.01.pdf