Нүүрснээс байгалийн хий гаргаж авах үйлдвэр байгуулах төслийн хүрээнд боловсруулсан тайлангууд

share tweet

Энэхүү хуудаснаас  Нүүрснээс байгалийн хий гаргаж авах үйлдвэр байгуулах төслийн хүрээнд хийгдсэн судалгааны ажлуудын тайлантай танилцана уу.

Бүс нутгийн байгаль орчин болон Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний ажлын даалгавар
Техник Эдийн Засгийн Үндэслэлийн ажлын даалгавар