Нууцлалын зэрэглэлтэй тайлан болон судалгаа

share tweet

Энэ хуудсанд УУДБХОДТ-ийн хүрээнд боловсруулсан Нууцлалын зэрэглэлтэй тайлан болон судалгаанууд-ын зөвхөн нэрсийг жагсаав. Монгол улсын Усны тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжид тусгаснаар эдгээр газрын доорх ус болон ТЭЗҮ -тэй холбоотой судалгаануудыг олон нийтэд нээлттэй болгохыг хориглодог болно. Хэрвээ эдгээр судалгаануудтай нарийвчлан танилцахыг хүсвэл Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам болон Эрчим хүчний яаманд хандана уу. 

Газар доорх усны эрэл хайгуулын үе шат, хайгуулын ажлын аргачлал
Газар доорх усны эрэл хайгуулын ажлын төсвийн үнэлгээ хийх гарын авлага
Усны чанарын стандарт
Усны аюулгүй байдлын дүн шинжилгээ
Сумдын ус хангамжийн эрэг хайгуулын ажлын даалгавар
Дундговь аймгийн ул хөрсний суурь судалгаа
Баянхонгор аймгийн Шинэжинст сумын Зуунмодны газрын доорх усны эрэл, хайгуул

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын Загын усны хоолойн газрын доорх усны эрэл, хайгуул

Багануурын нүүрсний уурхайн өргөтгөл шинэтгэлийн ТЭЗҮ-ийн ажлын даалгавар
Багануурын нүүрсний уурхайн өргөтгөл шинэтгэлийн ТЭЗҮ