Зарлагдсан хэлэлцүүлгүүд

share tweet

Энэхүү хуудаснаас одоогоор зарлагдаад байгаа олон нийтийн хэлэлцүүлгийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу. Мөн хэлэлцүүлгийн холбогдох хэлэлцүүлгийн материалтай танилцана уу. Одоогоор зарлагдсан хэлэлцүүлэг байхгүй болохыг анхаарна уу. 

Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төсөл
Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл
Дархан Сэлэнгийн бүс нутагт хар төмөрлөгийг үйлдвэрийг цогцолборын хамт байгуулах төсөл 
Нүүрснаас байгалийн хий гаргаж авах үйлдвэр байгуулах төсөл 

Багануурын нүүрсний уурхайн бүс нутгийн  Хуримтлагпах нөлөөллийн үнэлгээ 
Умард говийн гүвээт халхын дундад талын сав газрын  УННМТ –гөө боловсруулах төсөл 
Галба өөш долоодын говийн сав газрын  УННМТ–гөө боловсруулах төсөл 
Алтайн өвөр говийн сав газрын  УННМТ–гөө боловсруулах төсөл