Дархан Сэлэнгийн бүс нутагт Хар төмөрлөгийн цогцолборыг дэд бүтцийн хамт барих төслийн тайлангууд

share tweet

Энэхүү хуудаснаас Дархан Сэлэнгийн бүс нутагт Хар төмөрлөгийн цогцолборыг дэд бүтцийн хамт барих төслийн хүрээнд хийгдсэн судалгааны ажлын тайлангуудтай танилцана уу.  

БНБОҮ болон БОННҮ -ний ажлын даалгавар 
Техник Эдийн Засгийн Үндэслэлийн ажлын даалгавар