Дэлхийн Банкны Бодлогууд

Тогтвортой хөгжлийг хангахад мэдээллийн ил тод нээлттэй байдал нь чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Энэ нь олон нийтийн хэлэлцүүлгийг амжилттай явуулах хөшүүрэг болохоос гадна хөгжлийн асуудлын тухай ойлголтыг өргөжүүлж, хөгжлийн явцад ил тод байдал, хариуцлагыг өндөржүүлдэг..

Дэлгэрэнгүй

Хэлэлцүүлэг

Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийн (УУДБХОДТ) Энэхүү хуудас нь төслийн хүрээнд хэрэгжиж буй дэд төслүүдийн бүхий л оролцогч талуудад нээлттэй бөгөөд олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлгийн саналыг цахим хэлбэрээр авах зорилготой юм.

Дэлгэрэнгүй

Мэдээллийн ил тод байдал

Мэдээллийг хуваалцах нь тогтвортой хөгжлийг бий болгоход зайлшгүй шаардлагатай юм. Энэ нь тогтвортой хөгжлийн талаар олон нийтийн ойлголтыг өргөжүүлж, ил тод, нээлттэй болон хариуцлагатай байдлыг дэмждэг.

Дэлгэрэнгүй

Шинээр нэмэгдсэн