Багануур ХНҮ 2016

share tweet

Багануурын нүүрсний уурхайн бүс нутгийн Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний тайлан боловсруулах ажлын  хүрээнд  2016 онд зохион байгуулсан олон нийтийн хэлэлцүүлгийн материалуудтай доорх хүснэгтээс танилцана уу. 

Сайжруулсан тайланг хянаж байна. Удахгүй энд байршуулна. Тайланг хянаж байна. Удахгүй энд байршуулна. Хэлэлцүүлгийн матрицын хянаж байна. Удахгүй энд байршуулна.