Багануурын нүүрсний уурхайн бүсийн Хуримтлагдах Нөлөөллийн Үнэлгээний тайлангууд

share tweet

Энэхүү хуудаснаас Багануурын нүүрсний уурхайн бүсийн Хуримтлагдах Нөлөөллийн Үнэлгээний хүрээнд хийгдсэн судалгааны ажлын тайлангуудтай танилцана уу. 

Багануурын нүүрсний уурхайн бүсийн Хуримтлагдах Нөлөөллийн Үнэлгээний тайланг одоогоор боловсруулж байгаа бөгөөд энэхүү тайланг эцэслэсний дараа олон нийтэд нээлттэй болгохыг анхаарна уу.  

Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээнйй ажлын даалгавар