• МИНИС
  Бүрэлдэхүүн хэсэг 1: Дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих
  Төслийн гол зорилго нь дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг хөнгөвчлөх, санхүүжилтийн эх үүсвэрээс
  үл хамааран уул уурхай, боловсруулах үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг дэмжих, орон нутгийн
  чадавхийг бий болгох, мөн дэд бүтцийн төслүүдийн явцыг түргэсгэх юм.
 • МИНИС
  Бүрэлдэхүүн хэсэг 1: Дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих
  Төслийн гол зорилго нь дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг хөнгөвчлөх, санхүүжилтийн эх үүсвэрээс
  үл хамааран уул уурхай, боловсруулах үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг дэмжих, орон нутгийн
  чадавхийг бий болгох, мөн дэд бүтцийн төслүүдийн явцыг түргэсгэх юм.
 • МИНИС
  Бүрэлдэхүүн хэсэг 1: Дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих
  Төслийн гол зорилго нь дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг хөнгөвчлөх, санхүүжилтийн эх үүсвэрээс
  үл хамааран уул уурхай, боловсруулах үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг дэмжих, орон нутгийн
  чадавхийг бий болгох, мөн дэд бүтцийн төслүүдийн явцыг түргэсгэх юм.
 • МИНИС
  Бүрэлдэхүүн хэсэг 1: Дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих
  Төслийн гол зорилго нь дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг хөнгөвчлөх, санхүүжилтийн эх үүсвэрээс
  үл хамааран уул уурхай, боловсруулах үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг дэмжих, орон нутгийн
  чадавхийг бий болгох, мөн дэд бүтцийн төслүүдийн явцыг түргэсгэх юм.
 • МИНИС
  Бүрэлдэхүүн хэсэг 3:Газрын доорх усны менежментийг бэхжүүлэх
  Төслийн гол зорилго нь дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг хөнгөвчлөх, санхүүжилтийн эх үүсвэрээс
  үл хамааран уул уурхай, боловсруулах үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг дэмжих, орон нутгийн
  чадавхийг бий болгох, мөн дэд бүтцийн төслүүдийн явцыг түргэсгэх юм.

ДЭЛХИЙН БАНКНЫ БОДЛОГУУД

Үйл ажиллагааны гарын авлагууд 

- Өргөдөл шийдвэрлэх үйлчилгээ

- Мэдээлэл олж авах 

- МИНИС Төслийн хуудас

Дэлгэрэнүгй

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Энэхүү хуудсаар дамжуулан МИНИС төслийн хүрээнд зохион байгуулагдсан, зохион байгуулж буй, мөн төлөвлөж буй олон нийтийн хэлэлцүүлгүүдийн талаарх мэдээллийг оролцогч болон сонирхогч талуудад хүргэх зорилготой  юм.  

Дэлгэрэнүгй

ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭХ

МИНИС төслийн хүрээнд явуулж буй үйл ажиллагааны улмаас хохирч болзошгүй гэж үзэж байгаа хүмүүс, орон нутгийн иргэд өөрсдийн санаа зовж буй асуудлуудыг Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид тавьж энэхүү Өргөдөл гомдлын механизмаар (цаашид ӨГШМ гэх) дамжуулан шийдвэрлүүлэх боломжтой.

Дэлгэрэнүгй

МИНИС Дэд төслүүд

МэдээлэлMap Data
Map data ©2018 Google


Map DataMap data ©2018 Google
Map data ©2018 Google


Map
Satellite


100 m